Correction Of Suspense Entries

Name.             ReceiptNo.      
HouseNo.           Amount      
Preoprty No.                (Mandatory Field)